Algemene voorwaarden

Art.1

Bij het ontvangen van de bestelling gaat de klant uitdrukkelijk akkoord met onze algemene verkoopsvoorwaarden en algemene voorwaarden waarvan melding gemaakt bij prijsopgave. Hij verklaart deze te kennen en te aanvaarden en af te zien van zijn eigen voorwaarden. Elke overeenkomst wordt afgesloten onder de opschortende voorwaarde van aanvaarding door de directie van NV Van de Moere binnen de 14 dagen. Behoudens bericht van niet aanvaarding door de directie van NV Van de Moere binnen de 14 dagen na ondertekening, wordt deze definitief.

Art.2

Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze prijsopgaves begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bijkomende voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator worden doorgere-kend aan de klant.

Art.3

Bij elke stijging van één der parameters van onze prijsopgave, vervalt elke nog niet aanvaarde prijsopgave. Onze prijsopgaven zijn steeds exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Art.4

Een waarborg of vooruitbetaling kan steeds geëist worden vóór de uitvoering van een bestelling.

Art.5

Bestelling van bijkomende werken vereist geen schriftelijk akkoord. De uitvoering ervan levert een ontegensprekelijk bewijs van bestelling en de gefactureerde prijs.

Art.6

De leverings- en uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting en zonder verbintenis meegedeeld, zelfs indien deze mededeling schriftelijk is geschied. De overschrijding van deze datum schept geen recht op schade-vergoeding in hoofde van de klant. Leverings- en uitvoeringstermijnen worden uitgedrukt in werkdagen. Worden niet als dusdanig beschouwd : zaterdag, zondag, feestdagen, verlofdagen, dagen beschouwd als regen- en verlet-dagen en verlofdagen aldus aanvaard door de Confederatie van het Bouwbedrijf. Wij behouden ons het recht voor om zonder schadevergoeding bestellingen uit te stellen of te annuleren in gevallen van overmacht (o.a. staking, lock-out, oorlog, langdurige vorst, slecht weer, …). Iedere maal de werken om een bepaalde reden moeten stil-gelegd worden (staking, noodweer, ongeval, niet volgen van werken van een door de opdrachtgever aangeduide aannemer, …) zal de toegestane termijn van levering of uitvoering met minstens 10 werkdagen worden verlengd, eventueel te vermeerderen indien een langere noodzakelijke termijn kan worden aangetoond.

Art.7

De klant verbindt er zich toe in de loop van de aanneming geen enkele rechtstreekse bestelling te doen aan onderaannemers of werknemers. Aldus gedane bestellingen binden NV Van de Moere in gene mate.

Art.8

Wij staan niet in voor de schade door wanprestaties van onze eventuele onderaannemers. De schadelijder dient zich rechtstreeks tot de desbetreffende onderaannemer te richten.

Art.9

Alle bestellingen en overeenkomsten worden uitgevoerd volgens de gevraagde samenstelling, zonder enige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de geleverde koopwaren. Bij levering op de werf verplicht de klant zich ertoe de nodige voorzorgen te treffen opdat een gemakkelijke en veilige levering mogelijk wordt. Het terrein of de werf waarop wij werken of leveringen moeten uitvoeren moet vrij toegankelijk zijn voor onze machines en vrachtwagens. Zij zullen niet gehinderd worden door andere personen, materiaal of materieel. Alle kosten veroorzaakt door een moeilijke toegang zijn ten laste van de klant. Indien blijkt dat de werf of de plaats van levering niet bereikbaar is en ten gevolge daarvan de levering of uitvoering van de werken niet kan doorgaan, dan zijn alle veroorzaakte kosten ten laste van de klant. De klant moet tijdig de nodige instructies geven en alle nuttige voorzorgsmaatregelen nemen om schadegevallen te voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke schade en ongevallen tijdens de levering, noch voor beschadiging aan voetpaden, opritten, e.d. Wanneer voor leveringen of werken met materieel op privé-terrein moet worden gekomen, dient de opdrachtgever vooraf na te gaan of er geen gevaar is voor schade aan ondergrondse leidingen, rioleringen, tanks, putten, e.d. Indien nodig dient de opdrachtgever zich in te lichten bij de vergunninghoudende maatschappijen. Bij uitvoering van werken dient voor aanvang der werken door de opdrachtgever een duidelijk plan en/of ter plaatse een aanduiding der zichtbare en/of onzichtbare leidingen, putten e.d. van welke aard dan ook, ter beschikking gesteld te worden van de uitvoerder. Alle beschadigingen vallen ten laste van de opdrachtgever indien blijkt dat deze de NV Van de Moere niet vooraf juist heeft ingelicht.Bij niet-aanduiding of bij afwezigheid van plans wordt er verondersteld dat de werken ongehinderd kunnen aangevat en uitgevoerd worden. Dit gebeurt dan op volledige verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Art.10

Wanneer om de werf te bereiken een uitweg op eigendom van een buur moet gebruikt worden, dan moet de opdrachtgever de uitvoerder alle nodige inlichtingen geven. Alle eventuele schade is dan ook ten laste van de op-drachtgever. De opdrachtgever verklaart eveneens dat hij toelating heeft van de buur om de uitweg te gebruiken.

Art.11

De opdrachtgever is ertoe gehouden zich voor de aanvang der werken in regel te stellen met de Openbare Besturen en moet dus in het bezit zijn van alle wettelijk vereiste toelatingen (bouwvergunning, sloopvergunning, e.d.) om het werk te laten uitvoeren. Bij gebrek aan de nodige vergunning(en) of het niet-voorleggen ervan, vallen alle ver-antwoordelijkheden en alle eventueel hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de opdrachtgever.

Art.12

Het inwerken of plaatsen van materialen staat gelijk met een definitieve en onherroepelijke goedkeuring. De materialen blijven eigendom van NV Van de Moere tot volledige betaling. NV Van de Moere is geenszins verantwoordelijk voor het beschadigen van geleverde materialen of elementen op de werf.

Art.13

Ingeval van onderaanneming zijn wij slechts gehouden aan de voorwaarden van het door de hoofdaannemer aangenomen lastenkohier voor zover dit laatste aan ons werd meegedeeld en wij de clausules hiervan schriftelijk hebben erkend.

Art.14

Voor werken uitgevoerd in regie verstaan wij altijd dat de werkuren worden aangerekend vanaf het vertrek op ons bedrijf tot de terugkomst, verminderd met etenstijd en rusttijd. In geen geval worden uren afgetrokken voor werkonderbreking van welke aard ook.

Art.15

Bij het lossen van materialen door middel van een kraan eigendom van NV Van de Moere, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen die gebeuren door voorwerpen, mensen of dieren die zich binnen de draai-cirkel van de kraan begeven.

Art.16

Ieder die ons opdracht of toelating geeft om op eender welk terrein materialen te storten moet in het bezit zijn van de vereiste vergunningen. Alle milieuheffingen, kosten of boetes die hieruit kunnen voortvloeien zullen aan hem doorgerekend worden.

Art.17

Op het einde van iedere maand zal een factuur opgemaakt worden, volgens een bijgevoegde vorderingsstaat der afgewerkte delen.

Art.18

Alle klachten betreffende de facturatie dienen aangetekend ingediend te worden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Het feit dat er een klacht werd ingediend hetzij over de uitgevoerde werken, hetzij over de facturatie, ontslaat de koper niet van de verplichting tot naleving van onze voorwaarden en betalingstermijnen. Het aanvaarden van de factuur zonder aangetekend en gemotiveerd protest binnen de 8 dagen na factuurdatum betekent dat de toegepaste prijzen voor de geleverde materialen en/of uitgevoerde werken aanvaard zijn, en dat de kwaliteit en de hoeveelheid van de materialen aanvaard is. Na deze termijn kunnen geen klachten meer aangenomen worden.

Art.19

Al onze facturen zijn betaalbaar te Watervliet zonder korting binnen de dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur brengt van rechtswege en zonder ingebrekestel-ling een intrest van 1,5% per begonnen maand en een forfaitaire schadevergoeding met zich mee, met een mini-mum van 62€. Door het niet betalen van één van onze facturen op de vervaldag worden alle bestaande facturen ineens opeisbaar en dit verhoogd met een contractuele schadeloosstelling van 10% met een minimum van 37€, onverminderd alle verdere inningskosten. De lopende contracten kunnen door NV Van de Moere hetzij opgeschort worden, hetzij verbroken worden en dit onverminderd een schadeloosstelling van 30% wegens winstderving, berekend op het bedrag van de nog uit te voeren leveringen en/of werken.

Art.20

Bij verandering in de toestand van de klant (overlijden, onvermogen, onbevoegdheid, faling, concordaat, protest van een wissel, enz. …) of bij niet-naleving van een verplichting, worden alle schuldvorderingen eisbaar en kunnen alle contracten geschorst of verbroken worden, zonder recht van schadevergoeding.

Art.21

De bestellingen of contracten kunnen niet éénzijdig worden geannuleerd door de klanten. Bij verbreking van het contract behouden wij ons het recht voor om schadevergoeding te eisen, o.a. voor de kosten door de bestelling veroorzaakt en alle kosten met betrekking tot begin van uitvoering, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 25% van het bedrag van de bestelling.

Art.22

Gebeurlijke nietigheid van één van de artikelen van deze algemene verkoopsvoorwaarden brengt niet de algehele nietigheid mee van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Art.23

Onze overeenkomsten worden uitsluitend door het Belgisch recht geregeerd. Voor alle geschillen zijn uitsluitend de Rechtbanken te Gent en Eeklo bevoegd. Wij behouden ons het recht voor de koper te dagvaarden op iedere andere plaats door de wet toegelaten.